Diskriminacija žena Romkinja najviše je izražena pri zapošljavanju i pristupu uslugama. Najveći broj Romkinja nema formalno obrazovanje, niti obuke koje se traže na tržištu rada. Najčešće nisu zaposlene već preživljavaju od skupljanja sekundarnih sirovina, rada na crno, ili preprodaje robe na ulici. Nedovoljno obrazovane i ekonomski  zavisne Romkinje teško pronalaze mogućnosti da prežive izvan svoje porodice i zajednice.

Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” počelo je realizaciju projekta „ŽENA ROMKINJA – PRAVO I ŠANSE ZA RAVNOPRAVNOST“. Projekat se realizuje na teritoriji grada Trebinja, a njegov završetak je planiran krajem maja 2022. godine. Direktni korisnici ovog projekta su žene Romkinje različitih godina starosti koje žive na teritoriji Grada Trebinja, a indirektni korisnici projekta su članovi porodica predstavnica i ukupno socijalno i društveno okruženje ciljne grupe.

Težak ekonomski položaj žena Romkinja uzrokovan je prvenstveno patrijarhalnim naslijeđem, neodgovarajućom i nepravednom podjelom rada, što je u direktnoj vezi sa ograničenjima u pristupu obrazovanju i zapošljavanju. U romskim porodicama prisutna je tradicionalna podjela uloga. Odnos prema ženi je patrijahalan, često su marginalizovane i izložene diskriminaciji i nasilju u porodici, te zbog podređenog položaja nemaju mogućnost planiranja porodice. Ranija istraživanja pokazuju su da se većina Romkinja uda i rodi prvo dijete u dobi između 15 i 18 godine. Posljedice ranog majčinstva su izostanak obrazovanja, zaposlenja i uključenosti u društveni život šire zajednice. Romkinjama koje se odluče za nešto drugačiji put, van tradicijskih okvira, takođe nije jednostavno, s obzirom na to da u kulturi gdje se veoma drži do tradicije i običaja žena vrednuje upravo kroz prizmu majčinstva i brige za porodicu.

Projektom „Žena romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“  predstavnice ciljne grupe, između ostalog, biće edukovane o ženskim ljudskim pravima, naročito o pravu na život bez nasilja, seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju, te motivisane za nastavak obrazovanja, zapošljavanje i veću  socijalnu uključenost  u lokalnoj zajednici.

Projekat „Žena romkinja – pravo i šanse za ravnopravnost“  finansira Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske iz sredstava FIGAP II programa za 2021. godinu.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad