Удружење „Међународни центар за промоцију људских права” основано је Одлуком о оснивању донесеној на сједници Оснивачке Скупштине Удружења 3.4.2018. године у Требињу. Удружење је основано у складу са Законом о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине. Удружење је основано као невладина непрофитна организација. Удружење дјелује на територији Босне и Херцеговине.

Пуни назив Удружења гласи: Удружење „Међународни центар за промоцију људских права”. Назив Удружења на енглеском језику гласи: Association „International Center for Promotion of Human Rights”

Мисија Удружења „Међународни центар за промоцију људских права“ остварује се кроз промоцију и заштиту основних људских права и слобода, ради изградње и развоја бољег и праведнијег друштва.

У том смислу циљеви удружења су:

 • Промоција и правна заштита основних људских права и слобода,
 • Промоција и развој политичке културе и културе дијалога,
 • Подстицање активности на успостављању правне државе,
 • Допринос стварању услова за боље позиционирање домаћих институција пред међународним институцијама, сходно изазовима који стоје пред Босном и Херцеговином у процесу стабилизације и придруживања Европској унији (ЕУ),
 • Подстицање брже имплементације правне тековине Еуропске уније (acquis communautaire),
 • Изградња и развој бољег и праведнијег друштва,
 • Подстицање изградње услова за развој социјалне правде и новог културног модела одговорног друштва које пружа једнаке шансе и могућности за сваког појединца,
 • Анализа друштвене стварности,
 • Рад на остваривању утицаја и давање сугестија органима законодавне и извршне власти на свим нивоима у поступку доношења прописа и других аката из надлежности тих органа,
 • Борба против корупције и дискриминације у свим областима и на свим нивоима,
 • Едукација, подршка и заштита жртава мобинга,
 • Подстицање транспарентности и одговорности у раду органа власти на свим нивоима и превентивно дјеловање на спречавању злоупотреба јавних овлашћења у приватне сврхе,
 • Подстицање научноистраживачког рада у областима заштите основних људских права и слобода,
 • Подстицање заштите права лица са инвалидитетом,
 • Промоција права дјетета и заштита права дјетета,
 • Успостављање ефикасног политичког система, што подразумијева одговорност изабраних лица грађанима који су их бирали,
 • Промоција независног и ефикасног правосуђа на свим нивоима,
 • Залагање за економски просперитет, побољшање услова живота грађана и унапређење социјалне и здравствене заштите,
 • Унапређење система образовања и васпитања,
 • Организовање истраживања релевантних друштвених проблема и презентација ставова о стању у друштву и резултатима вршења власти,
 • Учешће у активностима и пројектима који имају за циљ реформе, развој и рјешавање проблема у друштвеним областима од јавног интереса, а посебно активности које доприносе промоцији људских права, права лица с инвалидитетом, заштите дјеце с тешкоћама у развоју, права националних мањина, једнакости и равноправности у борби против дискриминације, заштите од насиља, активности дјеце и младих, борбе против различитих облика зависности, социјалне заштите, заштите здравља људи и образовања,
 • Промовисање високих демократских стандарда и добрих искустава из области људских права и слобода, функционисања правне државе, толеранције, политичке одговорности, социјалне политике и међународне сарадње,
 • Организовање семинара, јавних трибина, округлих столова, тренинга, у складу са законом,
 • Подстицање научно истраживачког рада у подручју промоције и заштите основних људских права,
 • Развијање међународне сарадње са сличним удружењима,
 • Израда, презентација и имплементација научно-истраживачких пројеката, програма, елабората и учешће у јавним расправама,
 • Издавање стручне и научне литературе, књига и часописа везаних за тему основних људских права и слобода,
 • Сарадња с организацијама цивилног друштва на подручју просвјећивања, промоције и заштите основних људских права и слобода, ради јачања капацитета невладиног сектора.

Удружење заступа у правном промету Предсједник Удружења, у оквиру овлашћења утврђеним Статутом удружења и Законом.

Сједиште Удружења је у Требињу, на адреси Јужни градски излаз бб, 89101 Требиње.

Удружење има канцеларију у Бањој Луци, на адреси Академика Јована Сурутке, 78000 Бања Лука.

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad