Povodom realizacije projekta „Nediskriminacija žena i djece – uslov zdravog i uspješnog društva“, predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, sastala se sa gospodinom Vladimirom Makarićem, pomoćnikom ministra zdravlja i socijalne zaštite za resor socijalne, porodične i dječije zaštite. Sastanak je održan u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Banjoj Luci.

Ističući da je u okviru ovog projekta, pоred ostalog, aktuelizоvano i pitanje adekvatnije zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, prof. dr Aleksandra Vuković naglasila je da se dio preporuka Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava odnosi na neophodnost preduzimanja koraka kako bi žrtve rodno zasnovanog nasilja bile prepoznate kao specifična kategorija korisnica socijalne zaštite u postojećim zakonima o socijalnoj zaštite. Imenovana je istakla da bi lokalne vlasti prilikom planiranja i određivanja stambenih jedinica namijenjenih socijalnom stanovanju trebale da imaju u vidu potrebe žrtava rodno zasnovanog nasilja, prevashodno žrtava nasilja u porodici, s obzirom na to da smještaj žrtava nasilja u porodici u sigurnu kuću, predstavlja mjeru podrške predviđenu Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, koja je sprovodiva samo u nekoliko lokalnih zajednica Republike Srpske.

Imenovana je naglasila da je neophodno i formiranje alimentacionog fonda kroz koji bi bila omogućena isplata izdržavanja u situacijama kada obveznik izdržavanja izbjegava ili nije u mogućnosti da plaća izdržavanje na koje je obavezan izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, podsjećajući da je pravo djeteta na izdržavanje jedno od osnovnih prava djeteta zagarantovano članom 27. UN Konvencije o pravima djeteta po kojem dijete ima pravo na životni standard primjeren fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvoju.

Pomoćnik ministra, gospodin Vladimir Makarić istakao je da u Republici Srpskoj postoji poseban Zakon o socijalnom stanovanju, te da su prava korisnika socijalne zaštite definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti i da se trenutno radi na izradi nove strategije. Takođe, imenovani je istakao da su u Republici Srpskoj u toku pripreme na formiranju radne grupe u vezi sa uspostavljanjem alimentacionog fonda, o kojem se intenzivno govorilo i prije par godina. Na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu centra za socijalni rad, Makarić je istakao da je njegov stav da bi u radu alimentacionog fonda najveću ulogu trebao da ima Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske.

U veoma konstruktivnom razgovoru istaknut je zajednički stav da je obezbjeđenje potrebnog izdržavanja za dijete najvažniji dio ukupne brige društva, čemu bi doprinijelo i uspostavljanje alimentacionog fonda, što bi olakšalo obezbjeđenje osnovnih sredstava za život mnogim samohranim roditeljima i njihovoj djeci.

 

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad