U časopisu ZIPS broj: 1438, izdanje za maj 2021. godine, objavljen je rad autora prof. dr Aleksandre M. Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom „KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA PO OSNOVU RADA”.

Razvoj zaštitnog radnog zakonodavstva i širenje socijalnih prava, čiji intenzivan razvoj je prvenstveno pod uticajem Organizacije ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije rada, započeo u drugoj polovini prošlog vijeka, doprinio je uspostavljanju okvirnog sistema bezbjednosti i zaštite na radu, čija dalja nadgradnja je izvršena nacionalnim radnim i socijalnim zakonodavstvom zemalja članica navedenih organizacija. U okvi­ru nor­ma­tiv­ne dje­la­tno­sti svih mo­der­nih i demokratskih dr­ža­va ute­me­lje­no je pravo na rad, kao jed­no od osnov­nih  ljudskih prava. Zbog značaja ovog prava sve savremene države u svojim ustavima predviđaju norme kojima se regulišu osnovna pitanja vezana za pravo na rad i prava po osnovu rada. Međutim, pored ustavne proklamacije navedenih prava, činjenica je da ona punu vrijednost dobijaju tek kada se normama krivičnog prava obezbijedi njihova krivičnopravna zaštita.

Krivičnim zakonikom Republike Srpske predviđena je krivičnopravna zaštita prava po osnovu rada, čime je u okviru grupe krivičnih djela protiv prava po osnovu rada propisan niz krivičnih djela, kao što su: povreda osnovnih prava radnika, zlostavljanje na radu, povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti, povreda prava iz socijalnog osiguranja, zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja i nepreduzimanje mjera zaštite na radu, što će biti detaljno obrazloženo u ovom radu.

Piše: Prof. dr Aleksandra M. Vuković

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad