Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine otpočelo je realizaciju projekta „Prevencija HIV-a, tuberkuloze i bolesti zavisnosti kod adolescenata i mladih.”
Cilj ovog projekta usmjeren je na podizanje svijesti, provođenje mjera i aktivnosti koje se odnose na navedene prevenciju bolesti zavisnosti i projektovanje novih edukativnih i posebno inovativnih programa, kao vid doprinosa smanjenju stope prenošenja virusa HIV-a i pojavnosti tuberkoloze, ali i svih bolesti zavisnosti, posebno slučajeva narkomanije i alkoholizma među adolescentima i mladima.
Pored činjenice da se Bosna i Hercegovina nalazi u grupi zemalja sa niskom prevalencom HIV-a, manjom od 1% u opštoj populaciji i manjom od 5% u populaciji sa rizikom, najnovija istraživanja ukazuju na neophodnost prevencije navedenih bolesti. I pored postojanja strateških programa i akcionih planova na nivou države za prevenciju HIV-a i podršci Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), još uvijek je broj osoba testiranih na HIV izuzetno mali, tako da postoji vjerovatnoća da u Bosni i Hercegovini ima znatno više osoba koje su zaraženi HIV-om nego što to pokazuju zvanični podaci. Nastanku i širenju ovih bolesti u Bosni i Hercegovini pogoduju loš socijalno-ekonomski status, nedovoljna edukovanost stanovništva, nepostojanje pouzdane procjene veličine populacija izloženih većem riziku, migracija mobilnih populacija, neadekvatan sistem nadzora nad HIV-om i AIDS-om i postojanje stigme i diskriminacije vezane za HIV i AIDS.

Pored navedenih bolesti, u porastu je i (zlo)upotreba droge i alkohola, što je posebno karakteristično za moderno doba, a naročito u kontekstu post kovid stanja kod velikog broja stanovništva, kao i kod adolescenata i mladih. Činjenica je da drogu i alkohol najviše koriste mladi uzrasta između 14 i 25 godina. Skorija istraživanja pokazuju da mladi počinju sa uzimanjem alkoholau tanom uzrastu, te da koriste sve vrste alkoholnih pića, u većim količinama, redovno i do nekoliko puta u toku mjeseca. U Bosni i Hercegovini konzumacija alkohola uključuje i uživanje drugih droga, a uglavnom i pušenje cigareta.

Sve navedeno je veoma opravdan razlog za istraživanje koje je planirano u ovom projektu i, na osnovu njega konstituisanje i uspostavljanje mjera i aktivnosti, a posebno inoviranje strateških i akcionih dokumenata i podsticanje većeg angažovanja relevantnih subjekata u ovoj oblasti. Stoga, u okviru ovog projekta u fokusu će biti podsticanje naučnog, stručnog i edukativnog djelovanja, kako nosilaca prevencije, tako i učesnika ovog projekta.

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad