Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava otpočelo je aktivnosti u vezi sa provođenjem projekta  „Pravo na rad bez diskriminacije, uznemiravanja i mobinga“. Osnovni cilj ovog projekta je podizanje svijesti ciljne grupe, građana i građanki Bosne i Hecegovine o prevenciji i načinima zaštite od diskriminacije, uznemiravanja na radu i mobinga, kao specifičnog oblika ponašanja na radnom mjestu, kao i uspostavljanje modela unapređenja  prevencije i zaštite od navedenih negativnih pojava, što će se postići edukacijom o načinima zaštite od diskriminacije na radu, analizom pozitivnog radnog prava, podsticanjem programa provođenja mjera i aktivnosti, predlaganjem mogućih izmjena i dopuna postojećeg zakonodavstva. Zaštita od diskriminacije na radu  je važno pitanje za sve koji učestvuju u primjeni radnopravnih standarda, a odgovornost za ostvarivanje načela jednakosti obuhvata dio odgovornosti svih društvenih subjekata, uključujući i pojedince, kao subjekte radnopravnog odnosa.

U komparativnom smislu pi­ta­nja diskriminacije na ra­du, uznemiravanja i mobinga, po­sma­tra­no u kon­tek­stu za­šti­te osnov­nih ljud­skih pra­va, po­sta­la su ve­o­ma ak­tu­el­na, što je u mno­gim ze­mlja­ma re­zul­ti­ra­lo do­no­še­njem po­seb­nih za­ko­na u pred­met­noj obla­sti. Zbog značaja i slo­že­no­sti pro­ble­ma ko­ji pro­u­zro­ku­je diskriminacija i njeni pojavni oblici, posebno mobing, kao specifičan oblik ponašanja na radnom mjestu, čijoj pre­ven­ci­ji nije posvećana potrebna pažnja u radnom zakonodavstvu, neophodno je šire upo­zna­va­nje jav­no­sti i pojedinaca sa raz­li­či­tim po­jav­nim ob­li­ci­ma diskriminacije, po­slje­di­ca­ma ko­je ona osta­vlja na društveni si­stem i po­je­din­ca, te na­či­nima su­zbi­ja­nja diskriminacije u smi­slu pred­u­zi­ma­nja mje­ra pri­mar­ne pre­ven­ci­je, čemu će se ovim projektom dati veliki doprinos. Takva djelatnost tre­ba­lo bi da uti­če na ob­li­ko­va­nje op­šteg mi­šlje­nja o diskriminaciji kao ne­ga­tiv­noj i ne­po­želj­noj dru­štve­noj po­ja­vi, ko­ja se nalazi na pu­tu ši­re­nja du­ha to­le­ran­ci­je i me­đu­sob­nog po­što­va­nja osnov­nih ljud­skih pra­va i do­sto­jan­stva čo­vje­ka.

Zaštitu od diskriminacije i njenih pojavnih oblika moguće je ostvariti kroz postupke koji mogu da prethode sudskoj zaštiti od radnopravne diskriminacije, što bi većina zaposlenih koji su izloženi bilo kom oblik diskriminacije, a posebno mobingu, trebali da koriste kao mogući način rješavanja konfliktnih situacija. Prav­ni poj­mo­vi raz­li­či­tih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je su u rad­no­prav­ni si­stem Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne ugra­đe­ni u ci­lju uskla­đi­va­nja unu­tra­šnjeg za­ko­no­dav­stva sa ba­zič­nim smjer­ni­ca­ma Evrop­ske uni­je po pi­ta­nju dis­kri­mi­na­ci­je na rad­nom mje­stu, kao i zbog in­si­sti­ra­nja na ja­čem sen­zi­bi­li­te­tu za pro­ble­me dje­lo­va­nja stre­sa na rad­nom mje­stu. Međutim, upitno je da li su usvojena zakonska rješenja pravi odgovor za suzbijanje problema diskriminacije na radu i u vezi sa radom.

Projekat Pravo na rad bez diskriminacije, uznemiravanja i mobinga“ finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad