Predstavnici Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” učestvovali su 15. maja 2019. godine na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, održanoj u velikoj sali Skupštine Grada Trebinja.

Udruženje podržava preduzete napore nadležnih organa, a prvenstveno Vlade Republike Srpske, koji su provedenim aktivnostima, posebno u normativnom smislu, doprinijeli i doprinose da se oblast socijalne politike afirmiše, nadograđuje i proširuje krug lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite. U tom smislu, posebno se nastoji doprinijeti poboljšanju položaja lica sa invaliditetom, kao izuzetno vulnerabilne društvene kategorije.

Osim navedenog, predstavnici Udruženja su na održanoj Javnoj raspravi posebno ukazali na to da je potrebno učiniti dodatni napor kada je u pitanju ostvarivanje načela nediskriminacije, u odnosu na predložena zakonska rješenja u vezi sa pravom na ličnu invalidninu, posebno u svjetlu Konvencije o pravima lica sa invaliditetom i Zakona o zabrani od diskriminacije.

Udruženje je sa posebnim senzibilitetom ukazalo na to da su lica sa invaliditetom prvenstveno ta kojima je umanjena fizička i psihička sposobnost i koja, u najvećem broju slučajeva, nisu u stanju da samostalno obezbjeđuju potrebe normalnog funkcionisanja u svom privatnom i društvenom životu. U tom smislu, tim licima se mora obezbijediti stabilan normativni okvir da bi na ravnopravnoj osnovi uživali zaštitu njihovih ljudskih prava, posebno imajući u vidu da ta prava u društvima socijalne pravde imaju i dodatne mehanizme.

U tom smislu, na održanoj Javnoj raspravi decidirano je ukazano da Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom (2008) predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih instrumenata za zaštitu prava lica sa invaliditetom. Bosna i Hercegovina je ratifikovala navedenu Konvenciju i Fakultativni protokol 12. marta 2010. godine i na taj način preuzela određene obaveze.

U kontekstu rezimea Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, smatra da odredbe člana 35 a) stav 1 tačka a), v) i g), te odredba člana 35 v) stav 2, nisu u saglasnosti sa svrhom i opštim načelima Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, te odredbom člana 28 navedene Konvencije, a posebno sa članom 2 stav 1 Zakona o zabrani diskriminacije, jer bi usvajanje predloženih zakonskih rješenja, koja su prethodno pomenuta, predstavljalo neposrednu diskriminaciju prema licima čiji invaliditet nije nastao u razvojnom periodu, odnosno do osamnaeste godine života i to po dva zakonom određena osnova, invaliditeta i starosne dobi.

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad