Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava” je 29. aprila 2021. godine u Trebinju održalo prvu edukativnu radionicu u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov ostvarenja rodne ravnopravnosti“, koji se provodi uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine u okviru Figap II programa. Učesnice radionice, pored upoznavanja sa osnovnim ciljevima navedenog projekta, upoznate su i edukovane o sljedećim temama:

  1. Rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima, jačanje liderstva i samopouzdanja kod žena kroz edukacije o mogućnostima za zaposlenje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, te uspostavljanje saradnje i pomoći svih aktera na tržištu rada;
  2. Edukacija o zaštiti od diskriminacije, ravnopravnosti polova, kao i jednakim pravima žena na imovinu i nasljeđe, koja ima za cilj stvaranje preduslova za ekonomsko osnaživanje žena i njihovu veću mogućnosti pristupa finansijskim kreditima i zajmovima;
  3. Obuka za sticanje znanja iz poslovne korespondencije, pisanja CV, te obavljanja intervjua sa poslodavcima;
  4. Obuka za pisanje projektnih prijedloga, izradu biznis plana i izrade marketinškog plana za vlastiti biznis.

Voditelj radionice bio je mr sc. Zdravko Vuković. Tom prilikom, on je naglasio da je projekat „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov ostvarenja rodne ravnopravnosti“ usmjeren na edukaciju i jačanje svijesti o potrebi ekonomskog osnaživanja žena, kao i da je ravnopravnost polova nemoguća ukoliko žene i muškarci nisu ravnopravni u svim područjima javnog i privatnog života, što znači da treba da imaju jednak status i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih svojih prava, ali i iste koristi i naknade od ostvarenih rezultata rada.

Osnovni cilj projekta „Ekonomsko osnaživanje žena – preduslov ostvarenja rodne ravnopravnosti“ je ekonomsko osnaživanje žena i jačanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanoj sigurnosti, edukacijom o mogućnostima i načinima ostvarenja prava na rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima, što će doprinijeti promjeni svijesti i sticanju znanja, prvenstveno ciljne grupe, o uzrocima i posljedicama diskriminacije, ne samo na osnovu pola, nego i roda. Jedan od ciljeva projekta je da se kroz edukativne, promotivne i informative programe (radionice, okrugle stolove, konferencije i publikacije) postigne viši nivo saznanja i organizovaniji rad sa ciljnim grupama.

„Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“

„Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad