U povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10.decembra 2020. godine Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je četvrti sastanak „Foruma protiv diskriminacije”, čiji tematski okvir se odnosio na  radno pravo u doba pandemije i vanrednog stanja sa osvrtom na mobing.

Predsjednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”, prof. dr Aleksandra Vuković, održala je edukativno predavanje na pomenutu temu. Tom prilikom, u uvodnom dijelu osvrnula se na Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, posebno na poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, naglašavajući da je aktuelna epidemiološka situacija razotkrila brojne nedostatke u propisima koji se odnose na upravljanje krizom, poput nedostatka detaljnih odredaba koje regulišu rad od kuće, plaćeno i neplaćeno odsustvo zbog više sile, privremeno skraćivanje radnog vremena kao i ograničene mogućnosti za adekvatan odgovor u cilju zaštite radnih mjesta i pružanja socijalno-ekonomske sigurnosti zaposlenima.

Sa aspekta diskursa (ne)prilagođenosti radnog zakonodavstva u vrijeme pandemije ona je naglasila da je veoma važno poznavanje i pravilna primjena osnovnih prava iz radnopravnog odnosa. Imajući u vidu postojeću epidemiološku situaciju i njen uticaj na ekonomiju i društvo, sa posebnim akcentima na očuvanje poslovne aktivnosti privrednih društava, ustanova i institucija, ali i potrebu zaštite radnih mjesta i obezbijeđivanja ostvarenja osnovnih prava radnika, prof. dr Aleksandra Vuković je ukazala na neophodnost pravilnog tumačenja i primjene određenih instituta, koji se, prije svega, odnose na radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, plaćeno odsustvo – čekanje i prestanak radnog odnosa, sa posebnim osvrtom na otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, postupak i rokove u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, obaveze poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa radnika otkazom ugovora o radu, apostrofirajući tom prilikom i neke norme Zakona o radu koje utiču na stvaranje nesigurnosti radnog odnosa radnika, kao i prava za vrijeme nezaposlenosti.

Rezimirajući navedeno istakla je neophodnost noviranja radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, ali i potrebu provođenja postojećih zakona o radu na odgovarajući način, posebno kada je riječ o socijalnom dijalogu, zaštiti radnika i inspekciji rada, naglašavajući da već godinama u entitetima ne postoje opšti kolektivni ugovori, te da postoji samo niz posebnih (granskih) kolektivnih ugovora koji su ograničeni uglavnom na javni sektor i neka javna preduzeća.

U dijelu predavanja koji se odnosio na mobing prof. dr Aleksandra Vuković rekla je da je u cilju njegove prevencije, ali i adekvatnije zaštite zaposlenih, neophodno donošenje posebnog zakona o zaštiti od zlostavljanja na radnom mjestu. Pomenula je da je prema posljednjem izvještaju Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine navedena institucija u 2019. razmatrala 52 slučaja diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem, a da se, pri tome, najveći broj žalbi u izvještajnom periodu odnosio na mobing na radnom mjestu, što je već višegodišnji trend. Međutim, navedeni podaci ne odražavaju stvarnu situaciju na terenu, jer značajan broj zaposlenih ne pokreće postupak pred ombudsmenom, niti traži sudsku zaštitu zbog diskriminacije i mobinga zbog straha od otkaza ugovora o radu od strane poslodavca.

Napomena: Fotografije su preuzete sa facebook stranice Misije OSCE BiH: https://www.facebook.com/oscebih/posts;

 

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad