UdruženjeMeđunarodni centar za promociju ljudskih prava” je krajem septembra  2020. godine uputilo ministrici Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske prijedlog za pokretanje inicijative za rješavanje pitanja sigurne kuće na području Istočne Hercegovine. Tekst navedenog prijedloga objavljujemo u cjelosti:

 

„Udruženje Međunarodni centar za promociju ljudskih prava realizovalo je projekat „Ravnopravno bez diskriminacije i nasilja“, koji je proveden u gradu Trebinju i opštinama Foča i Stolac. Projekat je podržan i finansiran od strane „Ekumenske inicijativa žena“– hrvatske neprofitne organizacije, koja kroz svoj program davanja finansijske podrške, podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji.

Primarni cilj ovog projekta bio je usmjeren na ukazivanje na težak položaj i ulogu žena, posebno iz ruralnih područja, u njihovim porodicama, socijalnoj zajednici, i uopšte u  društvenom i javnom životu, sa posebnim naglaskom na pojave diskriminacije i nasilja.

Udruženje je tokom realizacije projekta izvršilo i istraživanje, čiju ciljnu grupu je činilo 400 žena životne dobi od 18 do 60 godina, sa područja Trebinja, Foče i Stoca. Rezultati dobijeni analizom ovog istraživanja, koji mogu da predstavljaju orijentir za dalje društvene akcije i aktivnosti u oblasti ostvarivanja ravnopravnosti i suzbijanja nasilja prema ženskoj populaciji, pokazali su da je veoma mali broj ispitanica upoznat sa pojmom ravnopravnosti polova, te zakonskom regulativom diskriminacije i nasilja. 

Na „okruglom” stolu, održanom povodom završetka ovog projekta, istaknuto je da je neophodno osnaživanje ekonomske i obrazovne moći žena, a posebno je naglašen stav da je nasilje nedopustivo i kažnjivo, te da je dalje društvene aktivnosti neophodno više usmjeriti na preventivne mjere u odnosu na represivne mjere. Rezultati istraživanja snažno ukazuju i na to da se dosljedno i odgovorno mora provoditi  normativni okvir rodne ravnopravnosti i zaštite od nasilja u porodici, što predstavlja izazov i obavezu svih nadležnih i odgovornih organa, institucija, ustanova i organizacija,  uključujući i porodicu. Zbog toga je, i prije i poslije usvajanja normativnog okvira, kako u drugim oblastima tako i u sferi rodne ravnopravnosti i zaštite od nasilja, neophodno obrazovanje i kontinuiran rad na podizanju svjesti o ljudskim  pravima, posebno ženske populacije.

Učesnici „okruglog” stola su istakli i to da je potrebno postići viši nivo senzibilnosti o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja nad ženama sa naglaskom na nasilje u porodici i seksualno nasilje, te unaprijediti kvalitet rada stručnog osoblja svih subjekata zaštite, državnih organa, ustanova, institucija i civilnog sektora, u čijoj nadležnosti je zaštita i pružanje pomoći žrtava nasilja, s obzirom na to da isključivo agresivnim pristupom „prijavi nasilnika”, bez adekvatne pripreme, obuke i kritičnosti, sve ono što je bila osnovna prednost borbe za zaštitu žena okreće se na svoje naličje. Navedeni stav rezultat je i brojnih sudskih statistika iz kojih se vidi da u velikom broju krivičnih postupaka pokrenutih zbog nasilja u porodici žene, kao oštećene, u toku postupka se  „predomisle”, uz naglasak da je nasilje veoma teško dokazati ako žrtva nasilja ne želi da svjedoči.

Posebno želimo da naglasimo da smo tokom realizacije ovog projekta u Trebinju i Foči, u kontaktu sa predstavnicima subjekata zaštite u ovim lokalnim zajednicama (predstavnici policijske uprave, centra za socijalni rad, doma zdravlja) utvrdili da veliku poteškoću predstavlja činjenica da na područjima navedenih lokalnih zajednica ne postoji sigurna kuća, a njenim postojanjem bi se doprinijelo ostvarivanju zaštite žrtava nasilja u porodici u punom kapacitetu, u pogledu zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici, na način kako je to garanovano Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj. Sigurna kuća predstavlja posebnu mjeru podrške kojom se obezbjeđuje siguran smještaj i pomoć žrtvama nasilja u porodici, što je žrtvama nasilja na području Istočne Hercegovine onemogućeno. Takođe, istraživanjem provedenim za potrebe ovog projekta utvrđeno je da se 96% ispitanica  izjasnilo da je sigurna kuća na području Istočne Hercegovine potrebna. Zbog nepostojanja sigurnih kuća u ovim dijelovima Republike, žene koje su najčešće žrtve nasilja u porodici nerijetko ostaju bez neophodne podrške i pomoći. Žene koje trpe nasilje u ovim sredinama utočište mogu naći u nekoj od postojećih sigurnih kuća, ali postoje brojni razlozi koji ih sprečavaju ili im otežavaju korištenje ove mogućnosti.

S obzirom na to da nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj vrši Ministarstvo porodice, omladine i sporta, molimo Vas da u institucionalnom smislu, ali i snagom Vašeg ličnog autoriteta, kao žena i majka, ovo pitanje delegirate Savjetu za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici, te da pokrenete inicijativu da se pitanje sigurne kuće na području Istočne Hercegovine konačno riješi.”

Sa poštovanjem!

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA                                                                                            

 Prof dr. Aleksandra Vuković

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad