U zadnjem broju časopisa ZIPS broj: 1417  u odjeljku biblioteka stručnh izdanja izašao je priručnik br 17, autora dr sc. Aleksandre Vuković – predsjednice Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“, pod nazivom „Radnopravna zaštita radnika u slučaju mobinga”.

Pra­vo na rad, kao jed­no od osnov­nih ljud­skih pra­va, sve vi­še se na­ru­šava raz­li­či­tim ob­li­ci­ma dis­kri­mi­na­ci­je, po­seb­no mobingom, kao ob­li­kom po­re­me­ćenih me­đu­ljud­skih od­no­sa na ra­du i po­ja­vom ko­ja ima tendenciju ši­re­nja. Zaštita od mobinga najneposrednije je u funkciji zaštite dostojanstva ličnosti od svih mogućih oblika njegovog kršenja, u vezi je sa ličnom slobodom i garantuje se zajedno sa njom, što je preduslov ostvarivanja svih drugih prava i sloboda, u cilju onemogućavanja pojava savremenog oblika ropskog rada, diskriminacije i zlostavljanja na radu. Oblici radnopravne zaštite radnika u slučaju mobinga sadržani su u nizu akata, počev od ustava, zakona i implementiranih međunarodnih radnih standarda, prvenstveno obuhvaćenih u konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada. Postupak zaštite prava na jednako postupanje  i zaštite u oblasti rada karakteriše postojanje pluralizma oblika zaštite, koji se mogu podijeliti na oblike vansudske i sudske zaštite….

Postavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Prikaži dugmad
Sakrij dugmad